BOZULDUĞU ZAMAN, İNSANDAN DAHA KORKUNÇ OLAN YARATIK YOKTUR... - Sophokles
 
     
   
     
     
 
Avukat Şakir Balcı Hakkında

Av. Şakir BALCI, 1961 yılında doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1985 yılında serbest Avukatlığa başlayan yazar kurduğu Balcı Hukuk Bürosunda Av. Sinem Korkut ile birlikte Serbest Avukatlığı da sürdürmektedir. Ulusal gazetelerde sosyal içerikli makale ve araştırmaları, hukuk alanında 40 tan fazla  makalesi yayınlanmış olan yazarın, ayrıca yine hukuk alanında 11 (on bir) adet kitabı yayınlanmıştır.  Hukuk alanında yasalaşma çalışmalarına katkı olarak  ilgili makam ve birimlere  13 adet rapor ve öneri sunmuştur.

İflasın Ertelenmesi adıyla yayınlanan ve Türk Hukukunda bu konudaki ilk kitap özelliği taşıyan kitabı Güncel Hukuk Yayınevinin kitapları arasında “ en çok satan kitap” olmuş,   anılan kitabın 3. baskısı son olarak Seçkin Yayınevinden çıkmıştır.  

Türk Hukukunda -iflas yoluyla tasfiyeye alternatif oluşturan - mali durumu bozulan sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması modelleri - (İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma) üzerinde çalışmalar yürüten yazarın, İflasın Ertelenmesi kurumuna alternatif sayılabilecek bu alanlarda da anılan konu başlıkları ile yaptığı çalışmalar kitap olarak yayınlanmıştır… Son dönem çalışmalarını Türk hukukunda iflası önlemeye yönelik –yeniden yapılandırma modelleri (İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma) konuları üzerinde yoğunlaştıran yazar, halen bu konular ve ilişkili alanlarda araştırmalar yürütmekte, hukuki konularda rapor ve mütalaalar yazmakta, kayyımlık ve bilirkişilik faaliyetlerini de sürdürmektedir… Keza çalışma ve araştırma konuları üzerinde seminer, panel ve konferanslarda sunumlar yapmaktadır…

Yazarın faaliyetleri ve çalışmalarının ayrıntıları site içinde mevcuttur.

 

Duyurular

 1-  İFLASIN ERTELENMESİ  kurumunun kaldırılmasını takiben yürürlüğe giren  KONKORDATO hükümleri ile, İcra Mahkemelerinin görev ve yetkisi  bertaraf edilmiş , dava açılması ve  mühlet kararı dahil devam eden kararların verilmesi TİCARET  Mahkemelerinin görev ve yetkisi sınırlarına alınmıştır.. 

2- Konkordato da mühlet ve ek mühlet ve devamında toplam süre yeniden belirlenmiştir..Buna göre maksimum süre 23 ayla sınırlıdır..  Bundan ayrı Konkordato başvurusu üzerine hemen  Tedbirlerin uygulanması ve konkordato komiseri atanması esası getirilmiştir..

3-Mahkemeye Sunulacak Konkordato projesinin içeriği de yeniden düzenlemiştir.. 

  1. (İcra İflas Kanunu Madde 286)

a) Konkordato Ön Projesi:Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.Ön proje hakkında daha detaylı bilgi için www.kulahukuk.comuzantılı web sitemizden bilgi alabilirsiniz.

 

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler:Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile  elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Proje Teklifi ile Borçlunun Malvarlığının Karşılaştırıldığı Tablo:Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

e) Bağımsız Denetim Kuruluşunca Hazırlanmış Finansal Analiz Raporları:Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

Konkordato teklifi ile birlikle sunulacak olan malî tabloların hazırlanış tarihi, mahkemeye başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir. "

 

-1-

 HUKUKİ VE DAHA ÇOK  HUKUKÇULARA YÖNELİK açıklamalardır.. 

 İMAR BARIŞI ( AFFI )   olarak dile getirilen  (  RGT: 18.05.2018 RG NO: 30425 KANUN NO: 7143/16) konunun detayları yasa hükmü itibarıyla aşağıda zikredilmektedir ; 
Hukuki güvenlik içermeyen  yorum ve fikirlerle çeşitli kişi ve kurumların konu hakkında değerlendirmeleri bulunmaktadır . Yanlış bilgilenmeleri önlemek üzere konun bizatihi yasa hükmü üzerinden konuşulması , ilgililerin hak kayıplarını engelleyecektir.. Bu noktada diyebiliriz ki , İMAR BARIŞI adıyla duyurulan konu yasal dayanağını imar kanununa eklenen  geçici maddeden almaktadır.. Uygulanmasına dair yönetmelikte yer alacak detayları yine buradan paylaşacağız ..  Ancak şimdilik kesin olan net bilgiler uyarınca  kanundaki 3 tarih önemlidir : 
1-  uygulamadan 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar yararlanabilecektir .
2- İlgililerin başvurularını  en geç 31/10/2018 tarihine kadar yapması  gerekiyor.. 
3- Başvuru anında ödeme gerekmeyip , başvuru halinde ödenecek bedellerin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekecektir ..  ( Av.Şakir Balcı notu  ) 
 
****
İlgili Hukuki Metin şöyledir : 
****
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.
 
Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 
Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
 
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
 
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bu…
[12:43, 7.6.2018] Şakir Balcı: İMAR BARIŞI ( Affı ) Hakkında BİLGİLENDİRME :
İmar barışı kapsamında başvurular 8.6.2018  tarihinde  ( yarın  ) başlıyor.. Çevre Bakanlığı tebliği 6.6.2018 tarihli  resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve detaylar belirlendi .. 
Konunun  hem teknik  ( mühendislik ve mimari ) yanları hem de hukuki ve mali yanları mevcut. Bu nedenle başvuru ve sonrasında herhangi bir hukuki ve cezai durumla karşılaşmamak için bilinçli  ve dikkatli  olunmalı.. En genel hatlarıyla , ilgililere ışık tutacağı düşüncesiyle , aşağıda bilgiler soru- cevap şeklinde aktarılmıştır .. 
İlgililere yararlı olması dileğiyle  7.6.2018  ( Av.Şakir Balcı ) 
 
1- İmar affının amacı nedir?
İmara aykırı veya mülkiyet sorunu çözülememiş olan, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınması için getirilen bir yasal düzenleme olup, bu düzenleme ile istisna tutulan alanlar hariç olmak üzere, imar ve mülkiyet sorunu olan tüm yapılara yasallık kazandırılması amaçlandı.
 
2- İmar affı hangi yapıları kapsayacak?
-İmar affı yasası 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapıları kapsayacak.
 
3- İmara aykırı yapılar için hangi tarihe kadar başvuru yapılacak?
-İmara aykırı yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.
 
4- İmara aykırı yapılar için başvurular nereye yapılacak?
-Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlara yapılacak.
 
5- İmar affından yararlanmak için yapı kayıt belgesi bedelinin hangi tarihe kadar yatırılması gerekiyor?
-Yapı kayıt belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar yatırılması gerekiyor.
 
6- Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli ne kadar tutuyor?
-Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli konutlar için yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için yüzde 5 olarak uygulanacak.
 
7- Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli nasıl hesaplanacak?
-Bu bedel yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak konutlar için yüzde 3 oranı, ticari kullanımlı yapılar için ise yüzde 5 oranı esas alınacak.
 
8- Yapı kayıt belgesi alan yapıların tapuda cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyeti kurulması sırasında ayrıca ödenecek bir bedel var mı?
-Yapı kayıt belgesi alan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ayrıca bir bedel ödenecek. Bu bedel yapı kayıt belgesi için başvuru bedelinin 2 katı olarak uygulanacak. Buna göre, konutlar için yüzde 6, ticari yapılar için de 10 uygulanacak.
 
9- Bu bedeller sabit midir?
-Bakanlar Kurulu başvuru bedelini iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgeye göre kademelendirip, başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili.
 
10- Başvuru bedeli nereye yatırılacak?
-Başvuru bedelleri Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri ile mal saymanlıklarına yatırılacak.
 
11- Bu bedeller ne amaçla kullanılacak?
-Toplanan başvuru bedellerine ilişkin gelirler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine ödenek olarak aktarılacak. Bu gelirler bakanlıkça afete hazırlık kapsamında kentsel dönüşüm projelerinin uygulaması amacıyla kullanılacak.
 
12- Başvuru koşullarını yerine getiren imara aykırı yapıya ne tür belge verilecek?
-Başvuru koşullarını yerine getiren ve bedeli ödenen imara aykırı yapılara ‘yapı kayıt belgesi’ verilecek.
 
13- Yapı kayıt belgesi nedir?
-Yapı kayıt belgesi başvuru koşullarını yerine getiren imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi görecek.
 
14- Yapı kayıt belgesi ne işe yarayacak?
-Yapı kayıt belgesi, yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olacak. Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse ya da tahsil edilememiş idari para cezası varsa iptal edilecek.
 
15- Yapı kayıt belgesi ile yapıya tapu alınıp, kat mülkiyeti kurulabilecek mi?
-Evet tapu alınabilecek. Yapı kayıt belgesi alan yapılar için maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa imar planlarında umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Satış işlemlerinde bu yapılar için kredi kullanma imkanı olacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan uygulamasına engel olmayacak. Riskli alanlar bu kapsama girmeyecek.
 
16- Yapı kayıt Belgesi alan binalar belediyelere ait taşınmazlar üzerine yapılmışsa nasıl bir işlem yapılacak?
-Böyle bir durumda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların yasal veya akdi halefleri talep etmeleri halinde bu taşınmazlar, belediyesince rayiç bedel üzerinden kendilerine doğrudan satılacak. Bu satışların bedelleri ilgili belediyesine yatırılacak.
17- Yapı kayıt belgesi başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ile diğer hususlar yapı sahibinin beyanına göre doldurulur.
18- Yapı kayıt belgesi için yanlış beyan yapılırsa ne olur?
-Kayıt sisteminde beyan esas olmakla birlikte yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması durumunda, o yapı için ileride telafisi güç sorunların yaşanması kaçınılmaz olacak.
 
19- Yapı kayıt belgesi alan yapılar hazineye ait taşınmazlar üzerine yapılmışsa nasıl işlem yapılır?
-Böyle bir durum var ise yapının yapıldığı hazineye ait taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların yasal veya akdi halefleri talep etmeleri durumunda bu taşınmazların, bakanlık tarafından rayiç bedel üzerinden kendilerine doğrudan satışı yapılacak. Bu satışlardan elde edilen bedeller genel bütçeye gelir kaydedilecek.
 
20- Yapı kayıt belgesi alan yapılar 3. kişilere ait özel mülkiyet taşınmazlarında yapılmışsa nasıl işlem yapılacak?
-Başkasının özel mülkiyetine ait taşınmazına yapılan veya özel mülkiyete konu taşınmaza taşan yapılar bu aftan yararlanamayacak.
 
21- Hazineye ait olup, ancak imar planında sosyal donatı için tahsis edilen taşınmazlar (okul, sağlık, spor tesis alanları, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon vb.) üzerine yapılan yapılar için nasıl bir işlem yapılacak?
-Bu tip yapılar bu aftan yararlandırılmayacak.
 
22- Yapı Kayıt Belgesi ne kadar süreyle geçerli olacak?
-Yapı Kayıt Belgesi o yapının yeniden yıkılıp yapılmasına ya da bulunduğu alanda kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli sayılacak.
 
23-Yapı Kayıt Belgesi müktesep hak teşkil edecek mi?
-Yapı kayıt belgesi yapının mevcut durumunu muhafaza etmesi açısından yasal olarak geçerli olacak. Ancak, yapının yeniden yapılması durumunda imar yönünden müktesep hak teşkil etmeyecek. Örneğin mevcut yapı 6 kat yapılmışsa, meri (yürürlükte olan) imar planında bu yer için verilen kat yüksekliği de 5 kat ise, yeni yapı 5 kat olarak yapılacak.
 
24-Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların depreme dayanıklılığından kim sorumlu olacak?
-Yapı kayıt belgesi herhangi bir teknik değerlendirmeye dayalı olarak düzenlenmemekte. Yapı Kayıt Belgesi sadece yapı sahibinin beyanı esas alınarak düzenlendiğinden, yapının depreme dayanıklılığından beyanda bulunan yapı sahibi sorumlu olacak.
 
25-İmar barışından istisna edilen alanlar var mı varsa nerelerdir?
-Evet var. İmar affından, 2960 sayılı Boğaziçi Yasasında tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımada içinde yasa ekinde belirtilen ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar ve Gelibolu Tarihi Alanı istisna tutuldu. Bu alanlar imar affı kapsamı dışında bulunuyor.
 
26-İmar Barışına ilişkin uygulama hangi esaslara göre yapılacak?
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyecekleri usul ve esaslara (yönetmelik) göre yapılacak.
 
27-Bu Torba Yasa ile imar mevzuatını ilgilendiren başka yeni düzenlemeler getirildi mi?
-Evet getirildi. Bunlardan biri “geçici madde 1” ile getirilen İstanbul Sultanbeyli ilçesi ile ilgili düzenleme. Buradaki taşınmazlar, Bakanlar Kurulu Kararına ekli kroki ile sınırları gösterilen alanda bulunan ve iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları kapsamında bulunan taşınmazları kapsıyor.
 
28-Bu taşınmazlarla ilgili uygulama nasıl olacak?
-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları yapılarak fiilen kullananlara devredilmek üzere talepleri halinde, tapuda ayni ve şahsi haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhe ilişkin muvafakat aranmaksızın Sultanbeyli Belediyesi adına tescil edilecek. Daha önce bu taşınmazlarla birlikte Maliye Bakanlığı tarafından belediyeye devredilen taşınmazlar, zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle 3402 sayılı Kadastro Yasasının ek 4 üncü maddesi hükümlerine göre kadastrosu yapılarak Belediye adına tescil ediliyordu.
 
29-Buradaki taşınmazların satış usulü ve bedelleri nasıl belirlenecek?
-Bu kapsamda bulunan taşınmazların kullanıcılarına ve/veya muhdesat sahiplerine satış işlemlerinde 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Yasa”nın 6’ncı maddesine göre hak sahipliğinin düşürülmesine ilişkin hükümler dışında kıyasen uygulama yapılacak. Satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin tespitinde; üzerinde muhdesat varsa bu muhdesata bedel belirlenmeksizin 6292 sayılı Yasaya göre daha önce Maliye tarafından satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal alınacak.
 
30-Taşınmazların devri ve hisselerdeki kesinti oranı nasıl uygulanacak?
-Bu kapsamda olan taşınmazlardan; fiili kullanımı bulunan tapu maliklerine fiilen kullandıkları alanlar, belediyeye devredilen hisselerinden yüzde 40 oranında kesinti yapılacak. Fiilen kullanımı bulunmayan veya kullandığı alandan fazla hisseye sahip olan tapu maliklerine ise belediyeye devredilen hisselerinden yüzde 40 oranında kesinti yapılmak suretiyle kullanıcısı olmayan parseller öncelikle, tam ve/veya hisseli olarak ilgili Belediyesince bedelsiz olarak doğrudan devredilecek.
 
31-Bu alanların yetmemesi halinde nasıl işlem yapılacak?
-Bu alanların yetmemesi durumunda, kalan hisseler hakkında 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının acele kamulaştırmaya ilişkin hükümler uygulanacak. Bu yerlerden ayrıca, 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesine göre bir daha düzenleme ortaklık payı (DOP) kesintisi yapılmayacak. Uygulama sonucunda tahsil edilen bedellerden Hazine payına düşen tutar kamulaştırma için yapılan masraflar düşüldükten sonra Hazine hesaplarına aktarılacak.
 
32-Bu madde hükümlerinin uygulama usulünü belirleme yetkisi kime ait olacak?
-Uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye belediyeler yetkili kılındı.
 
33-İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazileri için bir düzenleme getirildi mi?
-Evet getirildi. Düzenlemeye göre, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihinde de halen kullanımlarının devam ettiği belirlenen kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Bu kullanıcılardan; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara halen ecri-misil borçları olmaması şartıyla, cari yıl ecri-misil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
 
34-Bu araziler kiracılara verilecek mi?
-Kira süresi bittikten sonra yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve istekte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilecek ya da bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde 10 yıllık kullanımın sonunda kiracılarına doğrudan satılabilecek.
 
35-Arazilerin satışında bedel nasıl belirlenecek?
-Bu arazilerin satışında 26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan araziler için bu Kanunun 4 üncü maddesinin 12’inci fıkrasına bakılacak. Yine bu tarihe göre belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan araziler için ise 6292 sayılı Yasanın Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak. Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirleyecek.
 
36-Yapı Denetim Yasasında yeni düzenlemeye gidildi mi?
-Evet gidildi. Buna göre, 4708 sayılı Yapı Denetimi Yasasının 1’inci maddesinde bazı cümleler madde metninden çıkarıldı, 3’üncü fıkrasının (f) bendi değiştirilerek hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti tanımı değiştirildi. Yeni tanım, “f) Hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, yapı inşaat alanının, Bakanlıkça Yönetmelik ile belirlenen birim maliyeti veya birim maliyetleri ile çarpımından elde edilen bedeli” olarak ifade edildi.
 
37-Yapı Denetimi uygulamasında mühendis ve mimarlar dışındaki teknik elemanlar için de yeni bir hak getirildi mi?
-Evet getirildi. Buna göre yeni düzenlemede; “n) Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapacak olan mimar ve mühendisler ile Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri” ifadesi eklendi. Getirilen bu düzenleme ile yardımcı kontrol elemanı olarak teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenlerde bundan böyle yapı denetimi faaliyetlerinde görev alabilecek.
 
38-Yapı Denetim hizmetlerinde yapı denetim kuruluşlarının seçimi nasıl olacak?
-Yapı denetim hizmet sözleşmeleri bundan böyle, bakanlığın belirlediği usule göre elektronik ortamda lisanslandırılan kuruluşlar arasından belirlenecek olan yapı denetim kuruluşları ile yapı sahipleri arasında yapılacak.
 
39-Yapı denetim hizmet sözleşmelerinin fesih usulü nasıl olacak?
-Yapı denetim hizmet sözleşmeleri bakanlığın belirlediği usuller dışında feshedilemeyecek.
 
40-Yapı denetimi hizmeti yapan yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli ne kadar olacak?
-Yapı denetim firmasına ödenecek olan bedel, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5’i kadar olacak. Bu oran sabit olacak, bunun dışında bir oran tespit edilemeyecek.
 
41-Bu Yasa değişikliğinden önce imzalanan sözleşmelerdeki uygulama geçerli olacak mı?
-Değişikliğe ilişkin bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmeleri geçerli olacak. Bu işler imzalanan sözleşme hükümlerine göre yürütülecek. Yapı denetim yasasına ilişkin değişiklikler 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek
****
-2-
İMAR BARIŞI hakkında BİLGİLENDİRME 
*
İMAR BARIŞI’na ilişkin düzenlemenin  olaylara göre yorumlanması  ve uygulanması aşamasında çıkabilecek ciddi hukuki  konular bulunmaktadır .. Bu konuda bir anda bol miktarda “ kirli bilgi “ dolaşmaya başlamıştır .. Özellikle hatalı yada yanlış beyana dayalı ciddi CEZAİ yaptırımlar sözkonusudur .. Mevcut mevzuat uyarınca ilgili detayları doğru bilgilerle buradan paylaşmaya devam edeceğiz .. Bu konuda başvuruda bulunurken uzman hukukçudan hukuki ve imarla ilgili  uzmanlardan başlangıçta teknik bilgi desteği   alınmasını  öneririz ..( Not : Başvurular için süreç başlamış olup , 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir, ilgililere  yararlı olması dileğiyle. )
 **
13 Milyon Ruhsatsız Yapı 81 İl 957 İlçeyi ilgilendiriyor ! 
 
İmar barışı başvurusu için gereken belge ve bilgiler ?
 
*
8 Haziran itibari ile başlamış olan imar barışı ruhsatı olmayan binalar için yaklaşık 13 Milyon yapının imar ve ruhsat sorununa son veriyor.
1)  E-devlet şifresi.
2)  Geçerli cep telefonu.
3)  E-posta adresi.
4)  Yapı adresi.
5)  Tapu veya Arsa bilgileri.
6)  Toplam İnşaat alanı ,konut ve işyerinin ayrı ayrı sınıflandıran belgeler.
7)  Yapıda bulunan bağımsız bölüm tablosu.
8)  Arsa vergi değeri (Tl/m²) .
9)  Yapının arsa alan ölçümü (m²).
10)Yapı sınıf beyanı.
11)İmar mevzuatında ayıkırılık tarifi yazısı.
12)Yapıyı ve aykırı olan bölümü gösteren fotoğraf .
Tapu | Gereken belgeler
1)  E-devlet şifresi.
2)  Geçerli cep telefonu.
3)  E-posta adresi.
4)  Yapı adresi.
5)  Tapu veya Arsa bilgileri.
6)  Toplam İnşaat alanı ,konut ve işyerinin ayrı ayrı sınıflandıran belgeler.
7)  Yapıda bulunan bağımsız bölüm tablosu.
8)  Arsa vergi değeri (Tl/m²) .
9)  Yapının arsa alan ölçümü (m²).
10)Yapı sınıf beyanı.
11)İmar mevzuatında ayıkırılık tarifi yazısı.
12)Yapıyı ve aykırı olan bölümü gösteren fotoğraf .
13)Röperli kroki
14)Zemin ölçümü
15)Arsa Ölçümü 
16)Her daireden ayrı ayrı röleve
17)Kat irtifakı Hazırlanacak 
18)Proje Çizimi (Mimar imzalı)
19)Bağımsız bölüm tablosu (Mimar imzalı)
20)Bunların tamamı hem resmi evrak hem elektronik ortamda tapu dairesine sunulacak.. 
 
     
 
© 2011 Balcı Hukuk Bürosu
 
  Anasayfa |  Hakkında |  Yayınları |  Makaleleri |  Konferansları |  Linkler |  İletişim  
About Sakir Balci

 

A brief information about Lawyer, Mr.Şakir Balcı

Mr.Balcı was born in 1961 and studied law at Ankara University and graduated in 1982.Since starting advocacy in 1985, Şakir Balcı is still working at his own Balcı Bureau of Law with Attorney,Mrs.Sinem Korkut.Besides continuing advocacy

            Mr.Balcı has studies and socially-oriented articles published in national newspapers, moreover, around 30 articles of Mr.Balcı in the field of law has been published There are 11 books published belonging to Mr.Şakir Balcı in the field of law.In addition to that, he made contributions with respect to the enactments in law by the help of his propositions and around 10 reports he has presented.

             The book of Mr.Balcı which was named as ‘The Deferral of Bankruptcy’ (İflasın Ertelenmesi) is the first book published about deferral of bankruptcy and has the feature of being a pioneer to the subject.

             The Deferral of Bankruptcy has become a best-seller around the books which were published by Güncel Hukuk Yayınevi (Guncel law publishing firm).At present the third edition of the book is also exists in the stores.

             There are several titles and models which Mr.Balcı has been working on;

 about eliminations of the companies due to bankruptcy (deferral of bankruptcy, concordatum, restructuring by the help of reconciliation ) and several books are published related to the remaining subjects also including the deferral of bankruptcy.His recent works in Turkish Law are mainly focused on restructuring models to prevent bankruptcy and Mr.Balcı has still continuing his research and studies referring to these titles, while writing dictums and reports nearby.

             Therewithal, Mr.Balcı attends panel discussions and makes presentations and conferences about his studies.

                                                                                     

                                                                                  Contact Information 

                                                                                  Office Tel : +90 236 714 53 26                                                                                                              

                                                                                  Fax           : +90 236 713 37 27

                                                                                  Gsm         : +90 533 479 45 14

 

                                                                                 For English;

                                                                                Lawyer Sinem Korkut Kaya

                                                                                Gsm          : +90 507 763 00 00